Reklamacije

OBAVIJEST
O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših
usluga mogu dostaviti u pisanom obliku, na adresu:

B. Parking d.o.o.

Giardini 3, 52100 Pula
Hrvatska

ili

na e-mail adresu: reklamacije@bparking.eu
Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo najkasnije 15 dana od
dana primitka prigovora.